Photo “Anatoly Yatskov, musician”

Anatoly Yatskov, musician
Anatoly Yatskov, musician